برنج سرلاشه هاشمی گیلان طبع ایرانی

برنج سرلاشه هاشمی گیلان طبع ایرانی

سرلاشه هاشمی از نظر عطر و بو تمامی ویژگی های برنج هاشمی را دارد تنها تفاوت آن از نظر ظاهری می باشد که اندازه ی آن تقریبا دو سوم دانه برنج هاشمی می باشد. ماندگاری بعد از پخت سرلاشه هاشمی نیز مانند برنج هاشمی بسیار زیاد است